Památky nás baví 5. Objevujeme kulturní dědictví bez bariér

Detailed information

Year:

2015

Place:

Praha

Language:

Czech

Number of pages:

174

ISBN:

978-80-906167-0-7

0 Kč

PDF 9,50 MB

Download
Edice Odborné a metodické publikace, svazek 84

Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro účastníky se speciálními vzdělávacími potřebami je určena všem zájemcům o teoretické otázky i praktické možnosti speciálního a inkluzivního vzdělávání v historickém prostředí. Přínosná může být například i pro rodiče či přátele lidí s různými druhy znevýhodnění. Inspirativní náměty k přemýšlení a metodickou podporu by však měla poskytnout zvláště pracovníkům památkové péče, pedagogům a pracovníkům poradenských center i neziskových organizací, kteří se věnují lidem se zdravotním postižením a znevýhodněním či ohroženým sociálním vyloučením.

Certifikovaná metodika Památky nás baví 5: Objevujeme kulturní dědictví bez bariér vznikla v rámci projektu „Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky“ (DF12P01OVV014), který byl podpořen Ministerstvem kultury z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje Národní a kulturní identity (NAKI) v letech 2012–2015. Na řešení projektu spolupracovaly Národní památkový ústav, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně.

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop