Historické budovy v areálu

Areál státního hradu a zámku Bečov je unikátním souborem historických budov. Jsou zde zastoupeny všechny stavební slohy od pozdně středověkého hradu přes klasicistní stavební úpravy až po barokní zámek.

Hrad Bečov

Dvojdílná dispozice hradu se skládá z předhradí, z něhož známe pouze jeho obrys, a jádra hradu, jež zaujímá skalnatý hřbet ostrožny. Vstup do hradu střežila okrouhlá věž, tzv. bergfrit. Na protilehlé straně se tyčila obdélná věž, do níž byla, patrně dodatečně, vestavěna kaple Navštívení Panny Marie. Po polovině 14. století byla do severozápadního kouta jádra vložena mohutná, parkánem obíhaná čtverhranná věž, zvaná donjon. Stavební vývoj hradu ukončilo vybudování raně renesančního traktu – tabulnice, spojující obě čtverhranné věže

Donjon

Čtyřpatrová obytná věž hradu. Vysoké estetické nároky a komfort soudobého bydlení dokládají v interiérech nejen náročné portály, otopná zařízení (krby) s plochými cihlovými komíny při zdech donjonu, výmalba komnat pána hradu, ale i soustava prevétů (záchodů) ve třech patrech umístěných na krakorcích. Unikátní jsou i gotické a renesanční dřevěné součásti interiéru (vestavěná police, obložení sedátek u oken, malované stropní trámy) a barokní krovy.

Spojovací křídlo

Pro prezentační a společenské potřeby postavili Pluhové z Rabštejna mezi oběma věžemi křídlo s přízemím a dvěma prostornými a velkými okny prosvětlenými patry tabulnic (hodovních síní) a sklípkem tesaným ve skále.

Kaplová věž

Hradní tribunová kaple Navštívení Panny Marie s rodovou hrobkou vznikla zřejmě v letech 1352–1357 vložením do menší obdélné věže. Na konci 14. století byla opatřena výjimečnou gotickou výmalbou stěn i kleneb s novozákonní tématikou. Tato výzdoba se dodnes dochovala v ojedinělé a působivé podobě.

Pluhovské domy

V polovině 16. století, kdy hrad Bečov přestal postačovat nárokům renesance, byl v jeho areálu vystavěn Pluhovský palác, který sestával ze tří domů. Z původních prostor se dochovalo pouze klenuté přízemí a v patře zajímavé místnosti někdejšího archivu s vestavěnými dřevěnými skříněmi. Renesanční reprezentativní a obytný Pluhovský palác, později klasicistně upravený, zachovává ve zdi nad zámeckými zahradami hmotu gotické hradby. V následujících letech bude v Pluhovských domech vytvořena nová expozice s relikviářem sv. Maura.

Bergfrit

Hradní jádro střežila okrouhlá věž – bergfrit, poslední útočiště majitelů hradu. V roce 1623 však pro špatný stavební stav musela být z větší části snesena. Dodnes z ní zůstala zachována pouze šestimetrová část, upravená v 19. století jako vyhlídková terasa. 

Konírny

Budova bývalých koníren z 18. století, postavených přes nádvoří proti Pluhovskému paláci, obsahuje v severovýchodní zdi nad přístupovou cestou původní gotickou hradbu.

Úřednický dům

Úřednický dům a lesní správa postavená v 19. století na hradbách hradu.

Zámek

Pozdně barokní zámek postavil na počátku 18. století Jan Adam Questenberk. Dominantou nezvykle uspořádané zámecké stavby je osmiboká věž kopírující půdorysné rozměry tzv. Lacronovy bašty, která pochází z třicetileté války. Barokní zámecký most vede k raně renesančnímu vstupnímu portálu, po jehož stranách se zachovaly kladky na vytahování staršího padacího mostu.

Kuchyně

Barokní budova původně propojená se zámkem krytou pavlačí pro pohodlnější dopravu jídel. V prvním patře je dochováno unikátní grilovací zařízení na hodinový pohon.

Pivovarské sklepy

Jsou pozůstatkem pivovaru zrušeného v druhé polovině 19. století, který stál v místech dnešního zámeckého jezírka. Sklepy byly využity v romantickém duchu jako módní grotta (jeskyně), přístupná ze zámeckých teras. Na velké, dnes dlážděné terase nad pivovarskými sklepy stávaly velké skleníky a oranžerie.

Zámecké zahrady a hradní park

Zámecké zahrady a hradní park (na opačné straně) jsou výsledkem složitého stavebního vývoje areálu a dokladem zahradní a krajinářské architektury samotné. Velice cenná je především zámecká zahrada, která v sobě skrývá nejen pozůstatky původních barokních zahrad, ale i architektonických tendencí 19. a 20. století. Největší část zahrad se nachází na místě bývalého hradního příkopu a pivovaru. Zahrada je výškově členěna do šesti teras navzájem propojených schodišti s balustrádami. Úrovně jednotlivých teras se prolínají ve velmi půvabný členitý prostor. Působivým efektem je i optické zvětšení zahrad a vytvoření iluze „okolního parku“. Charakteristickým výrazovým prvkem zahrad byla též voda ve statické i dynamické formě a především rostliny, tvarované do pravidelných ornamentů a formací. Park na hradním úbočí v ohybu řeky Teplé vznikl vykoupením a zbouráním části podhradí a následným osázením především listnatými dřevinami a je tak dokladem krajinářských úprav a zvýšeného zájmu o zahradní a krajinářskou architekturu přelomu 19. a 20. století.

Kočárovna

Klasicistní přízemní budova klenutá na středověké sloupy sloužila k parkování kočárů. V jižní části je dochované stání pro jednoho koně s mramorovými žlaby. 

Panský dům

Klasicistně upravený dům purkrabího, tedy správce v sobě skrývá pozůstatky gotické stavby. Jeho sedlový portál je projevem saské renesance.